طراحی و شبیه سازی سیستم های کنترل برای بستر های نرم افزاری ربات متحرک

طراحی و شبیه سازی سیستم های کنترل برای بستر های نرم افزاری ربات متحرک

طراحی و شبیه سازی سیستم های کنترل برای بستر های نرم افزاری ربات متحرک

فایل زیر شبیه سازی کامل در زمینه "طراحی و شبیه سازی سیستم های کنترل برای بستر های نرم افزاری ربات سیار" می باشد. اساس شبیه سازی یک مقاله با عنوان زیر می باشد. 

Design and Simulation of Control Systems for a Field Survey Mobile Robot Platform

شبیه سازی اجرا شده و بدون خطا نتایج به دست می آید . شبیه سازی در نرم افزار سیمولینک و ام فایل مطلب می باشد. شبیه سازی به همراه اصل مقاله در فایل وجود دارد. همچنین در یک نوت نحوه اجرا را هم بیان کرده است. 


خرید آنلاین